ag_sugradh_le_cheile
aonach
feile_na_hinse
feile_na_hinse2
feile_na_hinse3
feile_na_hinse4
feile_na_hinse5
rith_2010
scoldramaiochta
scoldramaiochta2

Togra Páirtnéireachta Forbairt Teanga Pobail do Chontae an Chláir

An Clár as Gaeilge Teo... Togra Páirtnéireachta Forbairt Teanga Pobail do Chontae an Chláir.

Ó bunaíodh an togra seo in 2002, tá an-chuid oibre déanta aige i gcur chun cinn na Gaeilge in Inis agus sa Chontae trí chéile.

Is togra pobal-bunaithe é, go bhfuil ionadaithe air ó na grúpaí pobail go léir atá gníomhach i gcur chun cinn na Gaeilge tríd an Contae agus mar sin, tá fáil isteach aige ar obair phobail ag leibhéal éifeachtach, áit gur féidir leis an tionchar is mó a bheith aige.

Tá an togra á eagrú ag Craobh na hInse de Chonradh na Gaeilge atá gníomhach i gcur chun cinn na Gaeilge sa bhaile le breis is tríocha bhliain anuas agus á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge faoin Scéim Phobail Gaeilge.

 

Fógra-Oifigeach

Pleanála Teanga ag Teastáil

Tá iarratais á lorg ag ‘An Clár as Gaeilge Teo.’ ó iarrthoirí oiriúnacha do phost mar Oifigeach Pleanála Teanga, le comhordú a dhéanamh ar Phlean Teanga Líonra na hInse.  Conradh trí bliana atá i gceist agus d’fhéadfaí cur leis an tréimhse sin. Beidh an duine a cheapfar ag obair i gcomhpháirt leis an Oifigeach Forbartha Gaeilge reatha, agus freagrach don choiste stiúrtha maidir le clár oibre aontaithe a chur i gcrích. Beidh an post lonnaithe in oifigí An Clár as Gaeilge Teo., Sráid na Beairice, Inis. 

 Critéir Riachtanacha

 • Ardchaighdeán Gaeilge, idir scríofa agus labhartha.
 • Cáilíocht tríú leibhéal in ábhar ábhartha
 • Ardscileanna cumarsáide agus inniúlacht i ríomhaireacht oifige
 • Taithí ar fhreagracht a ghlacadh as buiséad a riaradh agus tuairiscí airgeadais a ullmhú 
 • Cleachtadh praiticiúil ar thionscnamh a phleanáil, a fheidhmiú agus a mheasúnú
 • Tuiscint ar thuairiscí oibre a ullmhú agus a chur i láthair

 Critéir Inmholta

 • Cáilíocht triú leibhéal i bPleanáil teanga, nó a chothrom
 • Taithí ag pleanáil agus ag obair in earnáil na Gaeilge
 • Oilte i mbainistíocht agus margaíocht ag leibhéal forbatha pobail
 • Taithí in obair leis an óige
 • Bheith in ann feidhmiú mar bhall foirne

 

Tá scála tuarastail €35,000-€50,000 p.aa ag gabháil leis an bpost, de réir treoir ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Point tosaithe ag brath ar cháilíochtaí agus taithí. 

Seol litir iarratais le CV agus litreacha molta ar ríomhphost chuig: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spriocdháta le haghaidh iarratais: 12.00 meán lae, Dé hAoine,  13 Bealtaine 2022

Ní ghlacfar le hiarratais tar éis an dáta sin

Maoinithe ag:

 

Achainí maoinithe don chiste forbartha