ag_sugradh_le_cheile
aonach
feile_na_hinse
feile_na_hinse2
feile_na_hinse3
feile_na_hinse4
feile_na_hinse5
rith_2010
scoldramaiochta
scoldramaiochta2

An Fhéile Scoldrámaíochta

Eagraíonn An Cumann Scoildrámaíochta, atá faoi phátrúnacht an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, féilte drámaíochta chun drámaí trí Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na tíre. Scoláirí bunscoile agus iarbhunscoile a ghlacann páirt sna féilte seo. Is cúis bróid don chumann go nglacann thart ar 10,000 páiste páirt sna Féilte a reachtáiltear ar fud na tíre gach bliain

Féilte Drámaíochta
Eagraítear na féilte ar bhonn áitiúil, ar bhonn cúige agus ar bhonn náisiúnta. Tugann na féilte seo an deis do scoláirí ó gach cheard den tír baint díreach a bheith acu leis an drámaíocht. Baineann siad an-taitneamh go deo as agus is mór an chabhair dóibh í maidir le féin-mhuinín, le hurlabhraíocht, le feabhas ina gcuid Gaeilge labhartha agus le comhoibriú ina measc féin.

Ar ndóigh, bíonn iomaíocht sna féilte seo chomh maith! Toisc go bhfuil idir dhrámaí agus ceoldrámaí á léiriú agus raon fairsing aoisghrúpaí ar an nglacadh páirt, bíonn comórtais éagsúla ann do na grúpaí difriúla.

Tosaíonn na féiltí le Féile áitiúil i mí Feabhra agus Márta. I gContae an Chláir, tá an fhéile ar siúl le breis agus fiche cúig bhliain agus anois bíonn siad ar siúl i Glór Inius. Téann na buaiteoirí ón Fheile Áitiúil ar aghaidh chuig an Fhéile Chúige a bhíonn ar siúl in Inis agus Corcaigh ar an deireadh seachtaine céanna.

Téann na buaiteoirí ó na Féiltí Reigiúnacha ar aghaidh chuig anFhéíle Náiisiúnta a bhínn asr siúl sa Mhuileann Cearr ag deireadh mí Aibreáin.

Tá eirithe go han-mhaith le scoileanna ó Chontae an Chláir sa bhFéile Náisiúnta le blianta beaga anuas, agus le déanaí, bíonn buaiteoirí ó Chontae an Chláir gach bliain.

Tá achmhuin lárnach anois inar féidir eolas a fháil faoi gach gné de drámaíocht as Gaeilgee sa scoil, mar shampla:

  • Roghnú scripteanna do aoisghrúpaí éagsúla 
  • Eolas ar sheimineáir ar teicnící léiriúcháin agus stáitsiú.
  • Leabharlann scripteanna.

Tá eolas iomlán ar an Fhéile Scoildrámaíochta i gContae an Chláir ón Rúnaí ag 065-6839753, agus ar www.scoldramaiocht.ie

 

Foirm Iontrála